Det är mars och förbundsstyrelsen har samlats för andra gången i år! Ännu ett möte med mycket spel, skratt, beslut och även en frågepromenad genom staden arrangerad av vice förbundsordförande Cecilia som tidigare bodde där. Styrelsemötet innehöll även en paus för att delta på Sverok Kalmar-Blekinges välbesökta årsmöte under lördagen.

Först ut har vi ett medlemsförslag. Vill du själv skicka in något som du vill att förbundsstyrelsen diskuterar, skicka via detta formulär!

Medlemsförslaget som kommit in som ville att vi skulle tillåta föreningar som sysslar med mediaproduktion och marknadsföring av spelhobbyn som medlemsföreningar i förbundet. Styrelsen var överens om att den typen av föreningar absolut gagnar spelhobbyn i stort, men att det inte är tillräckligt för att vara medlemsföreningar. Marknadsföring bör vara en konsekvens av den verksamhet som bedrivs, inte en verksamhet i sig. Vi hänvisar med glädje den typen av föreningar att söka medlemskap i exempelvis ”Ung Media”, där de kommer att få bättre och mer relevant stöd.

Genomgång av besluten som fattades:

 • Mellan förra och detta möte hade två pc-beslut fattats. (Pc står för Per capsulam och betyder att beslutet fattats just utanför ordinarie styrelsemöte.) Det första var att vi skulle ställa upp som medsökande till ett projekt som handlar om Jugger och det andra att vi skickat in en ansökan om en fortsättning på projektet Hej Regionen som heter Hej Sverige.
 • Vi fastställde två stycken projektplaner för två uppdrag i verksamhetsplanen. Så nu är det tydligt hur de ansvariga kommer arbeta vidare med rapporten kring den etniska mångfalden och uppförandekoderna.
 • Två formuleringar i styrdokumentet ”Direktiv för valberedningen” ändrades efter önskan från valberedningen. Det största skillnaden är att vi inte längre kommer redovisa nominerade till förtroendeval som inte svarat alls.
 • Styrdokumentet ”Placeringspolicy” förändrades. Mest eftersom att den gamla vi hade var anpassad efter hur världsekonomin såg ut för ett par år sedan, något som förändrat sig drastiskt. Dessutom har vi föhoppningsvis gjort den lite lättare att förstå även utan avancerad ekonomisk utbildning.
 • Arbetsgrupperna AG IRC, AG Idrottsrådet, samt AG IAM blev nerlagda eftersom att de inte haft engagerade eller intresserade under längre tid. I fallet AG IRC var det dock för att ircen inte används som kommunikationsmedel inom förbundet i en sådan utsträckning att förbundet behöver ta ansvar för den.
 • Ett nytt styrdokument som reglerar kost antogs. Detta reglerar vilken typ av specialkost vi tar ansvar för att alltid tillhandahålla och vilken vi inte gör det för. Den stora skillnaden mot hur det var förut är att vi numera bara kommer att tillgodose behov som utgår ifrån behov snarare än önskemål. Det enda undantaget är att vi fortsatt kommer att låta de som vill äta kött göra det utan andra skäl än att de vill, men vegetarisk kost fortsätter vara normen.
 • Två styrdokument blev ett när vi samlade ihop de två som hanterar projekt till ett. Även här harmycket uppdatering handlat om att fräscha upp men även minska omfånget på projektstyrningen som hade hämtat inspiration från mycket större organisationer än vår egen.
 • Vi beslutade att nominera Albin Westermark till styrelsen för LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer.
 • Vi beslutade att uppdatera ägardirektivet, som är vårt främsta sätt att styra förbundets helsägda dotterbolag Sverok Admin till att bli mer långsiktigt. Tidigare har vi arbetat mycket från år till år men valde nu att ta ett modigt steg och säga att vi ska återinvestera vinsten som bolaget genererar i bolaget till dess att den uppgår till en miljon totalt, samt att detta ska ske senast 2030. Beslutet innebär att vi de närmaste 12 åren förväntar oss att bygga upp verksamheten till förmån för att nå en större omfattning på kortare tid än om vi begär utdelning av, för förbundet, små summor som gör stor skillnad i bolaget.
 • Styrdokumentet ”kansliets stöd till distrikten” avskrevs eftersom att allt numera täcks in av styrdokumentet ”Distriktsdirektiv.”
 • Vi beslutade att 2017 års Riksmöte ska vara i Sundsvall!

Till varje möte går det också bra att lyfta olika ämnen till diskussion, denna gång diskuterade vi:

 • Ungas Representation, dels för att få en överblick av nuläge men också för att skapa oss en uppfattning av vart vi vill hamna och hur.
 • Vad rollen som vice förbundsordförande innebär. De senaste åren har förväntningar och krav på vice varit otydliga, något som ytterligare förstärktes under januarimötet när många av de beslutsbefogenheter som det verkställande utskottet tidigare haft lades på styrelsen.

 

/Tjarls Metzmaa
Förbundssekreterare