Vad är syftet med enkäterna?
Sverok skickar under sommaren 2017 ut två enkäter; den första går ut direkt via mail till Sveroks alla medlemmar och den andra sprids till spelintresserade i Sverige via olika forum och Facebook.

Syftet med den första enkäten är att titta på hur den etniska mångfalden ser ut i Sverok och vad Sverok kan göra för att arbeta för ökad mångfald när det gäller etnicitet. Syftet med den andra enkäten är att undersöka hur spelintresserade uppfattar Sverok och vårt inkluderingsarbete gällande etnisk mångfald.

Tanken bakom att vi skickar ut två enkäter är att kunna ge både ett inifrånperspektiv (från Sveroks medlemmar) och ett utifrånperspektiv (från spelintresserade) om hur Sverok kan bli bättre på att arbeta för en bredare etnisk mångfald.

Hur kommer det sammanställas?
Båda enkäterna kommer sammanställas i en rapport, som ska ge Sverok en översikt av hur den etniska mångfalden ser ut i Sverok, inom både distrikt och föreningar. Rapporten ska ge verktyg och lösningsförslag till hur Sverok ska kunna arbeta för att få en bredare etnisk mångfald i förbundet, på alla nivåer.

Hur kommer uppgifterna behandlas?
Uppgifterna vi får in behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Det är helt frivilligt att svara på enkäterna, alla som svarar är helt anonyma och uppgifterna kommer inte gå att spåra till enskilda personer.

Svaren kommer att sammanställas och användas som statistik i en rapport som vänder sig till Sveroks medlemmar och spelintresserade i Sverige. Om du skriver egna kommentarer kan dessa komma att användas som anonyma citat. 

Varför gör Sverok ens en rapport om etnisk mångfald?
Bakgrunden till enkäterna och rapporten är en uppfattning om att Sverok ofta framstår som ett väldigt homogent förbund. Det finns därför en farhåga att vi inte når vissa grupper i samhället, främst ungdomar med annan etnisk bakgrund än svensk. Detta är ett problem eftersom Sverok är ett förbund för alla och vi vill göra spelhobbyn tillgänglig och välkomnande för alla.

För att undersöka om Sverok är ett så homogent förbund som det framstår som beslutade Riksmötet att införa följande punkt till Verksamhetsplanen 2017:

  • M1: Förbundet ska i en rapport undersöka den etniska mångfalden inom Sveroks föreningar och distrikt för att se hur den ser ut samt hur Sverok kan arbeta med detta.

Rapporten ska ge Sverok en översikt över hur den etniska mångfalden ser ut i Sverok, inom både distrikt och föreningar, och ge verktyg och lösningsförslag för hur Sverok ska kunna arbeta för att få in en bredare etnisk mångfald i förbundet på alla nivåer.