Riksmötet 2017 hölls på Hotell Södra Berget i Sundsvall den 24-26 november. Drygt 170 personer spenderade helgen, omgivna av snö och en fantastisk utsikt över med Sundsvall, med att diskutera Sveroks framtid. På fredagen hölls först en utbildning om hur mötet går till och efter middagen satte det igång på riktigt!

Mötets öppnande och formaliabeslut
Mötet öppnades av förbundsordförande Alexander Hallberg och därefter var det dags för beslut om formalia, en punkt som brukar vara färdig rätt snabbt. I år fanns det dock behov av att fastställa vad uttalandet från Riksmötet 2015, angående Sveroks värdegrund, ska innebära i praktiken. Uttalandet hittar du här. Detta behandlades under punkten Mötesordning och mötet beslutade “att en person med uppdrag som står i konflikt med Sveroks värdegrund, enligt uttalande från 2015, inte är valbar till post i Sverok och en person som redan är vald inom Sverok som senare blir vald till uppdrag som står i konflikt med Sveroks värdegrund, enligt uttalande från 2015, inte längre är valbar och därmed förlorar förtroendeuppdraget inom Sverok.”

Avslutning av 2016 och rapporter från 2017
Härnäst på dagordningen var avslutningen av 2016. Eftersom Riksmötet hålls i slutet av året har 2016 inte avslutats än, även om det kan kännas som det är länge sedan. Därför hanterades nu 2016 års verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Därefter lästes rapporter, för verksamhet och ekonomi fram till och med augusti 2017, upp.

Valberedningsmingel och friformsdebatter
På kvällen ajournerades, dvs pausades, mötet och det var dags för valberedningsmingel. Detta är en möjlighet för alla ombud att träffa kandidater till förtroendeposter och ställa frågor till dem för att få en bättre uppfattning inför förtroendevalen på söndagen.

Efter frukosten på lördag morgon var det dags för friformsdebatter. Under de andra delarna av mötet sitter alla ombud i plenum, dvs samlade i möteslokalen och den som vill säga vad den tycker i en fråga får skriva upp sig på talarlistan för att sedan gå upp på scenen och prata. För att kunna diskutera saker i ett format där kanske andra frågor och idéer kommer upp, brukar lördagens förmiddag ägnas åt friformsdebatter där motionerna diskuteras. Under friformsdebatterna samlas de som vill diskutera en viss fråga för att göra det. Sedan rapporterar respektive moderator, dvs den som ledde samtalet, vad de pratat om.  

Eftersom endast tre motioner inkommit i år diskuterades även verksamhetsplanen samt två återkommande utmaningar för Sverok: Hur kan vi göra för att öka det ideella engagemanget i förbundet? och Hur kan vi göra för att stärka samhörigheten i förbundet? Innan det var dags för lunch presenterade sig även alla som kandiderade till förtroendeposter.

Motionerna
Efter lunch var det dags för motioner och först ut var “Gals motion om utrustningsbidrag”. Motionen föreslog “att föreningar med en lokal och / eller allmän utrustning ska kunna söka ett utrustningsbidrag”, men mötet valde att avslå motionen.

Nästa motion var “Ett förbund närmare varandra” som hade fyra förslag

  1. att Sverok som förbund aktivt ska arbeta för att skapa ett arbete som kommer närmare föreningarna, där föreningarna känner sig mer delaktiga i verksamheten förbundet bedriver.
  2. att förbundet ska besöka och kommunicera med olika föreningar runt om i landet och att detta ska spridas, för att vi alla föreningar ska lära oss av varandra.
  3. att förbundet ska titta på lösningar att skapa nätverk för att föreningar själva ska kommunicera mellan varandra.
  4. att ett mentorskapsprogram och ett nätverk för Proud & Nerdy ska skapas, för att föreningar lättare ska kunna få hjälp i att göra Pride-arrangemang, samt att utnyttja kompetensen hos tidigare Pride-arrangörer.

Mötet beslutade att första att-satsen anses besvarad, dvs att det är något Sverok redan gör. Motionären drog tillbaka de övriga att-satserna, men istället kom en punkt, som berör ämnet, in i verksamhetsplanen. Men nu går vi händelserna lite i förväg!

Den tredje motionen var en ändring av §41 i stadgarna. Paragrafen handlar om huruvida vilken roll anställda, som också är medlemmar i förbundet, får ha på Riksmötet. Motionen kom från förbundsstyrelsen som yrkade att §41 ändras till “Anställd i förbundet som också är medlem i förbundet har närvarorätt”. Mötet beslutade istället att ändra §41 till ”Anställd i förbundet, dess distrikt och av förbundet helägda bolag har närvarorätt på Riksmötet” och att lägga till en stadgekommentar som lyder ”Med yttranderätt på riksmöte menas rätten att debattera frågor. Att sakna yttranderätt på riksmöte innebär inte att personen inte får komma med sakupplysningar och svara på direkta frågor ställda från riksmötet.” En stadgekommentar är en beskrivning av hur riksmötet eller förbundsstyrelsen beslutat att tolka stadgan.

Sista punkten som skulle avhandlas på lördagen var fastställande av verksamhetsplanen 2018. Det fanns många yrkanden om att lägga till saker på denna punkt, bl.a. fick förbundsstyrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte komma med en proposition om Sveroks hållbara engagemang och förebyggande av psykisk ohälsa, att kalla till en nätverksträff för Proud and Nerdy-arrangörer tidigt 2018 för att koordinera inför årets Pride och att ta fram en tillgänglighetskommitté med syfte att se över tillgängligheten inom Sverok och utifrån detta arbete ta fram lämpliga dokument.

Middag med avtackningar
På lördagskvällen hölls traditionsenligt en middag med underhållning från scenen och avtackningar. Sam Schönbeck gjorde ett fantastiskt jobb som konferencier, Alexander Hallberg mottog en medalj från Hyperions, Sveroks norska systerförbund, orden Det Gyldne Horn (här kom kvällens första tårar från scenen) och alla ideella som engagerat sig under året avtackades. Sist, men absolut inte minst, tackade Tjarls Metzmaa och Alexander Hallberg varandra för sina tre år ihop som förbundssekreterare respektive förbundsordförande. Tjarls hade satt ihop en film där ett 40-tal andra personer berättade om sin upplevelse av Alexander som ordförande och Alexander hade kommit ihåg att Tjarls för 18 månader sedan nämnt att han ville ha en cutout av sig själv, så nu har han en. Vid det här laget rann tårarna på många i salen.

Budgetberedningen
Efter middagen var det spelbar i samma sal som middagen varit i och budgetberedning i möteslokalen. Under budgetberedningen kan de som är intresserade, vilket i år var ca 50 personer, fördjupa sig i budgeten och komma med yrkanden till dagen därpå. Söndagen inleddes med fastställande av budget och de tre yrkandena som kommit från budgetberedningen godkändes. Dessa handlade främst om att ge punkter som tillkommit i verksamhetsplanen en budget. Därefter behandlades punkten om fastställande av avgifter. Många förbund tar ut en avgift för att föreningar ska vara medlemmar i dem och även om Sverok inte har för avsikt att börja göra så, så måste mötet ta ett aktivt beslut om det varje år.

Förtroendeval för 2018
Så var det dags för förtroendeval. Mötet beslutade att antalet ledamöter i förbundsstyrelsen, utöver VU, ska vara sex och att förbundsordförande och förbundssekreterare ska vara arvoderade på samma villkor som under 2017. Här har ni resultatet av förtroendevalen för 2018:

Förbundsstyrelsen
Anna Erlandsson, förbundsordförande
Evelina “Maro” Möller Pihl, vice förbundsordförande
Alexandra Hjortswang, förbundssekreterare
Myke Ripa, Emma Carlström, Simon Sang-Wahlstedt , Erik Larsson, Jean-Ling “Jenna” Yeung och Erland Nylund, ledamöter

Valberedningen
Evelyn Angelica Jepsen, Linnea Risinger, Marie Louise Sjögren, Richard Brorsson Moreau, Sanna Hedlund, Mattias Ossian Moraeus och Jojjon Hamrén

Revisorer
Lloyd Baltz och Andreas “Halken” Hallqvist, verksamhetsrevisorer
PWC genom Johan Rönnkvist, auktoriserad revisor
Linus Lindgren, personlig ersättare för Lloyd Baltz
Andreas Jonsson, personlig ersättare för Andreas “Halken” Hallkvist
PWC genom Monica Hedberg, personlig ersättare för Johan Rönnkvist

Mötets avslutande och hemfärd
Efter en övrig fråga, som avslogs, om att se över rutinerna för förslag till valberedning avslutade den nyvalde förbundsordföranden Anna Erlandsson mötet. Vi ser fram emot att leda styrelsen och förbundet det kommande året.

Känner du att du gått miste om något stort som inte deltog på Riksmötet i år? Då har jag goda nyheter! På Sveroks facebooksida ligger nämligen livesändningarna från mötet så du kan uppleva det igen och igen! Till och med budgetberedningen livesändes i år så det finns gott om material att njuta av.

Och till alla er som var på Riksmötet i en eller annan form vill jag säga ett stort tack! Det är ju ni som är Riksmötet och det gör mig stolt att se detta möte och detta förbund utvecklas varje år, tack vare er.

Alexandra Hjortswang
Tillträdande förbundssekreterare

Foton: Johan Mård