Styrelsemöte december 2017

Så blev det dags för styrelsens sista årsmöte för året. Som traditionen bjuder var både den gamla och den tillträdande styrelsen på plats. Mötet hölls i kantinen i IOGT-NTO-huset på Stora Essingen, där Sverok har sitt kansli. Utöver mötespunkterna kom Leo Vincentsen från Psykologifabriken förbi för att prata med oss om vad som är viktigt för att lyckas med att arbeta i grupp. Han kommer även göra oss sällskap på kick-offen i januari, för att hjälpa oss sätta igång med arbetet.

Ett urval bland sakerna som diskuterades eller beslutades på mötet:

Anta nya medlemsföreningar
Vi antog 210 nya föreningar i förbundet.

Lägga rapporter till handlingarna
Till helgens möte fanns det två rapporter: en från arbetsgruppen Kunskapens väktare om en ny medlem och en från kansliet med statistik över medlemmar och föreningar i Sverok. Kort sagt har antalet medlemmar och föreningar som rapporterat minskat jämfört med tidigare år. Detta låg även till grund för diskussionen “Förändrad bidragsmodell” längre ner.

Ratificering PC-beslut
Sedan senaste styrelsemötet har vi fattat två beslut. Det ena handlade om att vi missat att godkänna texten som skulle in i budgeten till Riksmötet. Det andra var att skicka in en projektansökan tillsammans med Sveriges elevråd – SVEA. Syftet med ansökan är att öka kunskapen och lyfta förståelsen, hos elever på övre grundskolan och gymnasiet, om att värderingar kopplade till våra medborgerliga rättigheter och skyldigheter kan ses som olika byggstenar i samhället och att de interagerar och påverkar varandra. Vidare är syftet att en ökad medvetenhet och förståelse ska ge mer engagemang för samhälls- och demokratifrågor så att fler unga väljer att rösta i såväl de allmänna valen som i EU-valet.

BU: Gammelmodiga stadgar
På Riksmötet kom det kommentarer angående formuleringen på en stadgekommentar och Tjarls var snabb att skriva ett BU (beslutsunderlag) för att ändra på denna.

BU: Tolkning av §59
Revisorerna uppmärksammade styrelsen på att i rösträkningen för årets riksmötesombudsval hade individer, som fått röster från avdelningar, inte några poäng om de inte kom med på huvudföreningens sammanslagna valsedel. I nuvarande system leder detta till att de sorteras bort innan listan sammanställs. Vi hade två yrkanden att välja mellan för att ge styrelsens syn på hur stadgan borde tolkas. Detta är stadgan:

  • §59 Valet förrättas i två (2) valgrupper. Grupperna benämns enhetsgrupp och storleksgrupp. Samtliga personer som får röster läggs till i enhetsgruppen; de personer som fått 8 poäng på föreningens ursprungliga valsedel läggs även till storleksgruppen.

Och vi valde mellan

1) …att förbundsstyrelsen gör stadgetolkningen: att även röster från avdelningar som efter konsolidering inte resulterat i några poäng för personen är “röster” i den mening §59 menar och därför kan göra att en person blir vald till ombudsersättare i poänglistan.

och

2) …att förbundsstyrelsen gör stadgetolkningen: att endast röster som ger poäng (och 8-poängsröster för storleksgruppen) är “röster” i den mening §59 menar och därför inte kan göra att en person blir vald till ombudsersättare i poänglistan.

Styrelsen valde att bifalla yrkande 2, vilket innebär att personer som enbart fått röster från avdelningar, och inte från huvudföreningens sammanlagda röstlista, inte kan bli ombud på Riksmötet.

DU: Förändrad bidragsmodell
Föreningarnas livslängd i förbundet minskar och vi diskuterade därför för- och nackdelar med ett antal alternativ på framtida bidragsmodeller där lång livslängd på olika sätt premieras.

BU: Alkohol, tobak och narkotika 2017
Styrdokumentet för Alkohol, tobak och narkotika uppdaterades, främst eftersom det inte gjorts på fem år och saker som vape/e-cigarett därför behövde skrivas in. Diskussionen kom dock främst att handla om tolkningen av vad som är ett Sveroksammanhang och där det då inte är okej att konsumera alkohol över 2,25%. Styrelsen fastställde att “med Sveroksammanhang menas alla interna aktiviteter. Inga externa representationsärenden där någon annan arrangerar eller står värd för tillställningen räknas som Sveroksammanhang”.

BU: Fastställande av medlemssiffror 2016
Våra officiella medlemssiffror för föregående år uppdateras en gång om året och för 2016 fastställdes föreningsantalet till 3 700 föreningar och medlemsantalet till 90 000 medlemmar.

Nästa styrelsemöte blir först i februari eftersom vi valt att ägna en hel helg i januari åt enbart kick-off. Förhoppningen är att den nya styrelsen, med ⅔ helt nya styrelsemedlemmar, ska vara ordentligt sammanfogade och redo att sätta tänderna i verksamhetsplanen efter det!

/Alexandra Hjortswang
Tillträdande förbundssekreterare

Vad hände på Riksmötet 2017?

Riksmötet 2017 hölls på Hotell Södra Berget i Sundsvall den 24-26 november. Drygt 170 personer spenderade helgen, omgivna av snö och en fantastisk utsikt över med Sundsvall, med att diskutera Sveroks framtid. På fredagen hölls först en utbildning om hur mötet går till och efter middagen satte det igång på riktigt!

Mötets öppnande och formaliabeslut
Mötet öppnades av förbundsordförande Alexander Hallberg och därefter var det dags för beslut om formalia, en punkt som brukar vara färdig rätt snabbt. I år fanns det dock behov av att fastställa vad uttalandet från Riksmötet 2015, angående Sveroks värdegrund, ska innebära i praktiken. Uttalandet hittar du här. Detta behandlades under punkten Mötesordning och mötet beslutade “att en person med uppdrag som står i konflikt med Sveroks värdegrund, enligt uttalande från 2015, inte är valbar till post i Sverok och en person som redan är vald inom Sverok som senare blir vald till uppdrag som står i konflikt med Sveroks värdegrund, enligt uttalande från 2015, inte längre är valbar och därmed förlorar förtroendeuppdraget inom Sverok.”

Avslutning av 2016 och rapporter från 2017
Härnäst på dagordningen var avslutningen av 2016. Eftersom Riksmötet hålls i slutet av året har 2016 inte avslutats än, även om det kan kännas som det är länge sedan. Därför hanterades nu 2016 års verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Därefter lästes rapporter, för verksamhet och ekonomi fram till och med augusti 2017, upp.

Valberedningsmingel och friformsdebatter
På kvällen ajournerades, dvs pausades, mötet och det var dags för valberedningsmingel. Detta är en möjlighet för alla ombud att träffa kandidater till förtroendeposter och ställa frågor till dem för att få en bättre uppfattning inför förtroendevalen på söndagen.

Efter frukosten på lördag morgon var det dags för friformsdebatter. Under de andra delarna av mötet sitter alla ombud i plenum, dvs samlade i möteslokalen och den som vill säga vad den tycker i en fråga får skriva upp sig på talarlistan för att sedan gå upp på scenen och prata. För att kunna diskutera saker i ett format där kanske andra frågor och idéer kommer upp, brukar lördagens förmiddag ägnas åt friformsdebatter där motionerna diskuteras. Under friformsdebatterna samlas de som vill diskutera en viss fråga för att göra det. Sedan rapporterar respektive moderator, dvs den som ledde samtalet, vad de pratat om.  

Eftersom endast tre motioner inkommit i år diskuterades även verksamhetsplanen samt två återkommande utmaningar för Sverok: Hur kan vi göra för att öka det ideella engagemanget i förbundet? och Hur kan vi göra för att stärka samhörigheten i förbundet? Innan det var dags för lunch presenterade sig även alla som kandiderade till förtroendeposter.

Motionerna
Efter lunch var det dags för motioner och först ut var “Gals motion om utrustningsbidrag”. Motionen föreslog “att föreningar med en lokal och / eller allmän utrustning ska kunna söka ett utrustningsbidrag”, men mötet valde att avslå motionen.

Nästa motion var “Ett förbund närmare varandra” som hade fyra förslag

  1. att Sverok som förbund aktivt ska arbeta för att skapa ett arbete som kommer närmare föreningarna, där föreningarna känner sig mer delaktiga i verksamheten förbundet bedriver.
  2. att förbundet ska besöka och kommunicera med olika föreningar runt om i landet och att detta ska spridas, för att vi alla föreningar ska lära oss av varandra.
  3. att förbundet ska titta på lösningar att skapa nätverk för att föreningar själva ska kommunicera mellan varandra.
  4. att ett mentorskapsprogram och ett nätverk för Proud & Nerdy ska skapas, för att föreningar lättare ska kunna få hjälp i att göra Pride-arrangemang, samt att utnyttja kompetensen hos tidigare Pride-arrangörer.

Mötet beslutade att första att-satsen anses besvarad, dvs att det är något Sverok redan gör. Motionären drog tillbaka de övriga att-satserna, men istället kom en punkt, som berör ämnet, in i verksamhetsplanen. Men nu går vi händelserna lite i förväg!

Den tredje motionen var en ändring av §41 i stadgarna. Paragrafen handlar om huruvida vilken roll anställda, som också är medlemmar i förbundet, får ha på Riksmötet. Motionen kom från förbundsstyrelsen som yrkade att §41 ändras till “Anställd i förbundet som också är medlem i förbundet har närvarorätt”. Mötet beslutade istället att ändra §41 till ”Anställd i förbundet, dess distrikt och av förbundet helägda bolag har närvarorätt på Riksmötet” och att lägga till en stadgekommentar som lyder ”Med yttranderätt på riksmöte menas rätten att debattera frågor. Att sakna yttranderätt på riksmöte innebär inte att personen inte får komma med sakupplysningar och svara på direkta frågor ställda från riksmötet.” En stadgekommentar är en beskrivning av hur riksmötet eller förbundsstyrelsen beslutat att tolka stadgan.

Sista punkten som skulle avhandlas på lördagen var fastställande av verksamhetsplanen 2018. Det fanns många yrkanden om att lägga till saker på denna punkt, bl.a. fick förbundsstyrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte komma med en proposition om Sveroks hållbara engagemang och förebyggande av psykisk ohälsa, att kalla till en nätverksträff för Proud and Nerdy-arrangörer tidigt 2018 för att koordinera inför årets Pride och att ta fram en tillgänglighetskommitté med syfte att se över tillgängligheten inom Sverok och utifrån detta arbete ta fram lämpliga dokument.

Middag med avtackningar
På lördagskvällen hölls traditionsenligt en middag med underhållning från scenen och avtackningar. Sam Schönbeck gjorde ett fantastiskt jobb som konferencier, Alexander Hallberg mottog en medalj från Hyperions, Sveroks norska systerförbund, orden Det Gyldne Horn (här kom kvällens första tårar från scenen) och alla ideella som engagerat sig under året avtackades. Sist, men absolut inte minst, tackade Tjarls Metzmaa och Alexander Hallberg varandra för sina tre år ihop som förbundssekreterare respektive förbundsordförande. Tjarls hade satt ihop en film där ett 40-tal andra personer berättade om sin upplevelse av Alexander som ordförande och Alexander hade kommit ihåg att Tjarls för 18 månader sedan nämnt att han ville ha en cutout av sig själv, så nu har han en. Vid det här laget rann tårarna på många i salen.

Läs mer »